Sunday, January 19, 2020

YAZILAR 11

Allahın adı ilə

Hər hansı bir nicat verənin, zülmlə dolmuş dünyaya dalət bəxş edənin zühuruna etiqad təkcə dinimiz islama xas əqidə deyil, bəlkə tamam dinlər, hətta məzhəblər qədimdən bu günəcən axirəzzəmanda bir xilaskarın vasitəsi ilə dünyada ədalətin bərpa olunmasına inanır.

Written by Dekabr 27 2017

Quranın başqa bir ayəsində Yer kürəsinin cazibə qüvvəsinə malik olmasını görürük ki, bu da Qurandan necə əsr sonra məşhur ingilis fiziki və riyaziyyatçısı İsaak Nyuton tərəfindən kəşf olunmuşdur.

Written by Dekabr 27 2017

Quran Allah kəlamı olaraq bəşəriyyətin hidayəti üçün göndərdiyi müqəddəs kitablar sırasında sonuncu və Onun nazil etdiyi formada təhrifdən amanda qalıb bizə yetişən mükəmməl və misilsiz kitabdır. O nə məzmun, nə də ifadə tərzi baxımından tayı bərabəri olmayan ilahi kəlamlar məcmuəsidir.

Written by Dekabr 05 2016

Orucun tutmayan, namaz qılmayan, 
Tanrıdan qorxmayan haqqı bulmayan, 
Fəqiri, miskini yada salmayan,
Paxıl yaşayanlar bizdən deyildir!

 

მეჩეთები

ლოცვის დრო [2016]